اکنون تماس بگیرید: 22212127 - 28425011|Info@hisamak.com

ترک برداشتن قالب سمعک،گیر کردن باطری در سمعک،کنده شدن دستگیره سمعک