اکنون تماس بگیرید: 22212127 - 28425011|Info@hisamak.com

تنوع سمعک

انواع سمعک

انواع سمعک را از های سمعک بخواهید.انواع سمعک یکی از موارد مهم در انتخاب شما می باشد. تناسب انواع سمعک با وضعیت شنوایی شما نکته بسیار مهمی است.