اکنون تماس بگیرید: 22212127 - 28425011|Info@hisamak.com

عدم تعادل

شنوایی‌شناسی

شنوایی‌شناسی شنوایی‌شناسی مطالعه اختلالات شنوایی از راه شناسایی و ارزیابی [...]

تست سرگیجه

های سمعک پیشرفته ترین مرکز آزمونهای تعادل و سرگیجه می باشد.