اکنون تماس بگیرید: 22212127 - 28425011|Info@hisamak.com

کم شنوایی نوزادان

کم شنوایی کودکان

کم شنوایی کودکان موضوع مهم و حساسی است که قبل از سنین مدرسه باید مورد توجه ویژه واقع شده و پیگیری و توسط وسایل کمک شنوایی مثل سمعک نرتفع شود.