اکنون تماس بگیرید: 22212127 - 28425011|Info@hisamak.com

کم شنوایی کودکان

شنوایی کودکان

شنوایی کودکان را کنترل کنید شنوایی کودکان موضوع بسیار مهمی [...]

ناشنوایی کودکان

ناشنوایی کودکان ناشنوایی کودکان اتفاق بزرگی است که باید از [...]

کم شنوایی کودکان

کم شنوایی کودکان موضوع مهم و حساسی است که قبل از سنین مدرسه باید مورد توجه ویژه واقع شده و پیگیری و توسط وسایل کمک شنوایی مثل سمعک نرتفع شود.